Verklarende woordenlijst

In de verklarende woordenlijst vindt u uitleg over de op de website voortijdigschoolverlaten.nl gebruikte termen.

Doorgaande leerlijn:
Onderwijs dat van de peuterspeelzaal tot aan het betreden van de arbeidsmarkt één samenhangend geheel vormt.

Jongerenloket:
Samenwerkingsconstructie waarin verschillende lokale (gemeentelijke) instanties vanuit één loket advies en begeleiding bieden aan werkloze en uitgevallen jongeren.

Lissabondoelstelling:
Europese doelstelling op schooluitval terug te dringen. In Nederland vertaald naar het streven om het aantal nieuwe schooluitvallers van 71.000 in 2002 terug te brengen tot 35.000 in 2010.

Opstapper:
Een jongere onder de 23 jaar die vanuit een bewuste én weloverwogen afweging kiest voor werk boven onderwijs.

Schooluitvaller (ook wel: uitvaller):
Een jongere onder de 23 jaar die met een onzorgvuldige, irrationele (of geen) afweging zonder startkwalificatie uit het onderwijs stapt.

Startkwalificatie:
Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een Havo- of Vwo-diploma en met het behalen van een diploma op niveau 2 van het MBO.

Uitval:
Door het ontbreken van een leeromgeving en/of werkomgeving het risico lopen buiten de samenleving te komen te staan.
Dat kan in cultureel opzicht (integratieproblemen), moreel opzicht (criminaliteit, radicalisering), sociaal opzicht (vereenzaming, uitsluiting), etc.

Voortijdig schoolverlater:
Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat.